Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Vi i Kleinsgruppen er udelt positive til et lovverk som fremmer fokus og respekt for grunnleggende menneskerettigheter og som skal sikre anstendige arbeidsforhold. Dette har vi allerede forankret i våre verdier igjennom generasjoner.

Det er ulike risikomomenter knyttet til ulike bransjer og virksomheter. Vi representerer en bransje som utvilsomt har stort forbedrings potensiale. Kleinsgruppen har valgt å bruke FN´s bærekrafts mål som en rette snor for vår virksomhet. Vi i Kleinsgruppen har inngått en avtale om at vi skal arbeide målrettet med å skaffe oss en oversikt og ikke minst lære mer om vår påvirkning både når det kommer til miljø og til mennesket. 

Vi stiller krav til våre leverandører som vi kjøper produkter i fra, både når det kommer til arbeidsvilkår og til utslipp. Om en leverandør ikke kan dokumentere dette, vil det få konsekvenser vår vårt samarbeid.  

1.   Forankre Ansvarlighet 

Kleinsgruppen har styrebehandlet forankringen av ansvarlighet i vår virksomhet. Dette er et løfte vi gir og alle våre medarbeidere skal ha et forhold til dette arbeidet. Vi må sørge for at vi har relevante policyer, retningslinjer og effektive styringssystemer for implementering av disse. 

2.    Kartlegg og vurder negativ påvirkning og skade

Vårt fokus område er pt. å skaffe mer dyptgående kunnskap om våre leverandørers bærekrafts arbeide. Vi kjøper og selger produkter fra mange leverandører som ofte er produsert i land langt unna vårt kjernemarked, det vil alltid være en risiko for at noe av dette er produsert under kritikkverdige forhold.

Selskapet gjennomfører derfor rutinemessige kartlegginger av leverandører ved å sende ut undersøkelser der leverandørene redegjør for hva de gjør for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Basert på informasjonen som samles kartlegger selskapet hvilke leverandører som er i faresonen. Resultatene fra denne prosessen analyseres av selskapet og tas med i neste steg av aktsomhetsvurderingen.

3.    Stans, forebygg eller reduser

Kleinsgruppen har som målsetning å være et fyrtårn når det kommer til godt arbeidsmiljø. Hos oss skal alle bli sett. 

Vi følger selvsagt norsk lov, alle ansatte skal til enhver tid ha adekvat arbeidskontrakt med en av bransjens beste lønnsbetingelser. Bedriften skal til enhver tid ha høy fokus på HMS arbeidet. 

Vi gjennomfører rutinemessig HMS-inspeksjoner via vårt internkontrollsystem og inkluderer ansatte med årlige oppdateringer av innholdet i HMS-arbeidet i bedriften og med verneombud. 

Vi er opptatte av likestilling og tilstreber å ha en sunn balanse mellom menn og kvinner i styret, ledelsen og administrasjonen.

I leverandørleddet vil vi gjennom kartleggingsfasen og øvrige signaler spesielt se etter brudd på menneskerettigheter rundt liv og helse, tvangsarbeid og barnearbeid. Når risiko er identifisert må tiltak iverksettes. En plan må utvikles for å beskrive hva vi gjør for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning på den identifiserte risikoen. Dette kan bety dialog med leverandør, innhenting av dokumentasjon eller søke samarbeid for å løse problemstillingen.

Brudd på ovennevnte vil få store konsekvenser for samarbeidet.   

4.    Oppfølging og overvåkning

Oppfølging og overvåkning handler om hvordan vi som selskap evner å gjennomføre gode aktsomhetsvurderinger og oppfølging av tiltaksplaner. Kleinsgruppen skal jevnlig og rutinemessig følge opp tiltak etter funn gjennom aktsomhetsvurderingen og vurdere om disse har hatt ønsket effekt. 

5.    Kommunikasjon

Vi vil åpent og ærlig kommunisere resultatene av håndteringen av eventuelle avdekkede risiko og resultatene av tiltak gjennom vår rapport for aktsomhetsvurderingen. 

6.    Gjenopprett / erstatning

Dersom vi avdekker og følger opp brudd vil vi også iverksette tiltak for at de ansvarlige for bruddet retter opp skaden som er skjedd. Om noen ønsker informasjon om vårt arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd i vår virksomhet. Det kan det gjøres ved å sende en epost til post@kleins.no Loven har som utgangspunkt at du skal få svar på dine spørsmål senest i løpet av 10 virkedager.

Det er ulike risikomomenter knyttet til ulike bransjer og virksomheter. Vi representerer en bransje som utvilsomt har stort forbedrings potensiale. Kleinsgruppen har valgt å bruke FN´s bærekrafts mål som en rettesnor for vår virksomhet. Vi i Kleinsgruppen har inngått et felles løfte om at vi skal arbeide målrettet med å skaffe oss en oversikt og ikke minst lære mer om vår påvirkning både når det kommer til miljø og til mennesket.